Strona Główna KTA Oddział Białystok E-mail
Autyzm Sekcja Sportowa Szkoła Terapia Szkolenia Fotogaleria Sponsorzy Linki

"Bartosz" Sp. J.

Fundacja Wspólna Droga

Janssen-Cilag

Gabinet SI


  OSTO Ośrodek Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu powstał 1.09.1998r., a jego założycielem jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku. Ośrodek jest placówką niepubliczną, która powstała dzięki determinacji rodzin dotkniętych problemem autyzmu. Placówka nasza jako pierwsza w regionie północno-wschodnim, zajęła się terapią dzieci i młodzieży dotkniętej autyzmem. Ośrodek Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu jest formą kształcenia specjalnego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z rozpoznaniem zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu, z którymi często współwystępuje niepełnosprawność intelektualna oraz inne zaburzenia sprzężone. Rozwijamy komunikację, samoobsługę, samodzielność, kształcimy umiejętności szkolne i przedszkolne. W naszej placówce przebywają wychowankowie w przedziale wiekowym od 3 do 21 roku życia.

Głównym założeniem działania ośrodka jest świadczenie swym wychowankom specjalistycznych usług edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych, mających na celu naukę umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, stymulowanie rozwoju oraz wyrównywanie deficytów rozwojowych. Praca dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o terapeutyczno - edukacyjne programy indywidualne (TEPI) dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Ośrodek zapewnia realizację obowiązku szkolnego. Uczniowie szkoły realizują podstawę programową dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie oddziałów przedszkolnych ogólną podstawę programową.


Zadania realizowane przez ośrodek to:
 • Całościowa terapia i edukacja uczniów z autyzmem i sprzężonymi z nimi niepełnosprawnościami;
 • szkolenie własnej kadry;
 • organizowanie i realizacja w ramach KTA O/ Białystok różnych form pomocy:
  • terapia dla rodzin z dziećmi autystycznymi z poza ośrodka- Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny;
  • szkolenia dla rodziców i nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta i województwa;
  • szkolenia dla profesjonalistów, rodziców i wolontariuszy pracujących w ośrodku;
  • konsultacje dla nauczycieli i specjalistów z różnych placówek oświatowych,
  • konsultacje, praktyki i staże dla profesjonalistów z innych placówek oraz studentów uczelni pedagogicznych
 • propagowanie wiedzy o autyzmie i problemach rodzin nim dotkniętych;
 • organizowanie dni otwartych dla rodzin, dla profesjonalistów;
 • współorganizowanie ze stowarzyszeniem imprez integracyjnych;
 • współpraca z lokalnymi mediami;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych i ich środowiska.


Struktura Ośrodka
W ramach ośrodka funkcjonują:
 • Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi,
 • Gimnazjum.
Ogółem do naszej placówki uczęszcza 27 wychowanków.


Grono pedagogiczne

Dyrektor placówki: mgr Ewa Kowalewska,

Wicedyrektor: mgr Wojciech Depczyński.

Pozostała kadra: psycholog, logopedzi, terapeuci integracji i stymulacji sensorycznej, nauczyciele- terapeuci ze specjalistycznym przygotowaniem w zakresie edukacji i terapii osób z autyzmem i AAC, asystenci i stażyści.
Naszą pracę wspomagają również wolontariusze.


Metody pracy

Staramy się prowadzić kompleksową terapię obejmującą różne metody w zależności od potrzeb danego ucznia:
 • metody z zakresu alternatywnej komunikacji (AAC),
 • terapię behawioralną,
 • TEACH,
 • integracja i stymulacja sensoryczna,
 • trening umiejętności społecznych.
Środowisko nauczania jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów poprzez strukturę miejsca, czasu i aktywności. Stosujemy przekaz wspomagany oraz wizualizację.


Program profilaktyczny placówki

  Program ten zawiera wypracowany przez nas model pracy z trudnymi zachowaniami, w którego skład wchodzą strategie proaktywne i reaktywne. Uczniowie objęci programem znajdują się pod stałą opieką psychiatry współpracującego z placówką.


Struktura

Oddziały przedszkolne

  Od września 2010r. na terenie naszej placówki funkcjonują trzy odziały przedszkolne. Najstarsza grupa przedszkolna działa od września 2004r. W roku szkolnym 2010/2011 powstały dwie nowe grupy- we wrześniu i styczniu. Obecnie do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 8 lat na różnym poziomie funkcjonowania. Ze względu na występujące zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców płynących z otoczenia i z organizmu większość wychowanków objęta jest programem stymulacji i integracji sensorycznej.
W oddziałach przedszkolnych realizowana jest terapia indywidualna oraz zajęcia grupowe z udziałem rodziców: zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne i zajęcia plastyczno- muzyczne. Celem zajęć z udziałem rodziców jest nawiązywanie relacji, współdziałania i kontaktu z dzieckiem oraz rozwijanie umiejętności społecznych w grupie. Pod kierunkiem terapeutów rodzice uczą się umiejętności wspomagania i sposobu postępowania z dzieckiem w określonych sytuacjach, nabywając w ten sposób kompetencji terapeutycznych.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

  Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły są w większości niepełnosprawni umysłowo w stopniu znacznym. Wśród nich są osoby ze sprzężonymi zaburzeniami: uczniowie niewidomi, niedowidzący, niemówiący lub z zaburzeniami mowy.

  Program i cele zajęć indywidualnych oraz grupowych dostosowane są do wieku i umiejętności poszczególnych wychowanków. W ramach poszczególnych przedmiotów realizowane są następujące zajęcia:
 • wychowanie fizyczne: stacje obwodowe, marsze przełajowe oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe,
 • technika: majsterkowanie, zajęcia kulinarne, sztuka użytkowa,
 • muzyka: śpiew i muzykowanie, zajęcia taneczne,
 • plastyka: zajęcia plastyczne, zajęcia parateatralne,
 • funkcjonowanie w środowisku: wyjścia cykliczne (pizzeria, kręgielnia), wyjścia okazjonalne (teatr, kino, wystawy), wyjścia poznawcze (poznawanie zawodów, obyczajów związanych ze świętami, itp.).

Baza lokalowa placówki:
 • 6 sal grupowych,
 • 2 sale do pracy indywidualnej,
 • sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny,
 • gabinet integracji i stymulacji sensorycznej wyposażony w specjalistyczny sprzęt,
 • sala plastyczno- techniczna wyposażona w warsztat stolarski, garncarski, sprzęt do zajęć wikliniarskich,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet diagnostyczny wyposażony w lustro weneckie i sprzęt nagłaśniający oraz pomoce do diagnozy i terapii dzieci,
 • gabinet obserwacyjny umożliwia obserwowanie terapii dziecka poprzez lustro weneckie,
 • stołówka wyposażona w sprzęt gospodarstwa domowego umożliwiający prowadzenie zajęć kulinarnych oraz spożywanie posiłków,
 • łazienki dostosowane do zróżnicowanego wieku wychowanków i umożliwiające kształcenie wszelkich czynności higienicznych.

Wyposażenie

Posiadamy specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do rozwijania wspomagającej i alternatywnej komunikacji (AAC). Wykorzystujemy również różnego rodzaju komunikatory: Go Talk, Mini- mini, Step by Step oraz specjalne nakładki na klawiatury ułatwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego.

Dysponujemy bogatym zestawem pomocy do nauki różnych umiejętności, w tym umiejętności społecznych.

W ramach KTA działa również Punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny. Pracuje w nim kadra pedagogiczna ośrodka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie terapii osób z autyzmem. Prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi oraz młodzieżą na różnych poziomach funkcjonowania.
Szkoła Podstawowa Nr 10 dla Dzieci z Cechami Autyzmu w Białymstoku przystąpiła do kampanii społecznej "CZYTAM, WIĘC WIEM"
Mecenasem Wiedzy w Naszej Szkole jest
Firma BARTOSZ Sp.J. Bujwicki, Sobiech

16 grudnia 2009 r., zgodnie z wieloletnią tradycją, podopieczni naszej placówki, ich rodzice, wszyscy pracownicy ośrodka oraz zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu wigilijnym
12 grudnia 2009 r. odbyła się impreza Mikołajkowa dla podopiecznych naszej placówki, ich rodziców oraz dzieci i rodziców zrzeszonych w Krajowym Towarzystwie Autyzmu Oddział w Białymstoku.

  8 grudnia 2006r Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku nabyło aktem notarialnym nieruchomość gruntową położoną w Czarnej Białostockiej przy ul. Wrzosowej. Zgodnie
z planami powstać ma tam placówka dla osób dorosłych z autyzmem.

 Składamy serdeczne podziękowanie Darczyńcom, którzy 1% swego podatku przekazali Organizacji Pożytku Publicznego - Krajowemu Towarzystwu Autyzmu O/Białystok.

Webmaster